Kvalitetspolicy

Måleribolaget i Skåne AB verkar som ett professionellt målningsföretag och ser kvalitet som en förutsättning för att kunna utveckla verksamheten.

 • I vårt arbete använder vi vedertagna målningsmetoder utifrån tillämpliga författningskrav samt branschkrav.
 • Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller.
 • Vi utför våra uppdrag så att de uppfyller ställda kundkrav och enligt överenskommen tidplan.
 • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.


Miljöpolicy

Måleribolaget i Skåne AB ska i sitt arbete verka för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Genom vår kunskap om olika miljöaspekter knutna till färger och lösningsmedel kan vi bistå kunden med råd vid val av material.Vi källsorterar avfall. 

 • I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.
 • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.


Arbetsmiljöpolicy

Måleribolaget i Skåne AB:s målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

 • En bra dag på jobbet innebär för oss, en rimlig balans mellan människa, maskin och organisation. 
 • Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet.
 • Vi undanröjer arbetsmiljörisker och bär avsedd skyddsutrustning när så krävs.
 • Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering.
 • Vi utvecklar vår arbetsmiljö genom ständiga förbättringar.